Kadry i płace
1. Obsługa kadrowa:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej; 

 • Prowadzenie akt osobowych; 

 • Przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi
    przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy; 

 • Rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów 
    wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
    w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych,
    zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy; 

 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS; 

 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich
    pracowników i  kontrola ich aktualności; 

 • Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych
    dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
    do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest
    przepisami prawa; 

 • Sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło, zlecenie; 

 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych
    przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;2. Obsługa płacowa:
 
 

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem
    dodatków i potrąceń stosownie do postanowień umów, przepisów prawa,
    regulaminów pracy i wynagradzania i sporządzanie odpowiednich
    list płac; 

 • Rozliczanie umów o dzieło, zlecenia; 

 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe; 

 • Sporządzanie i teletransmisja danych do ZUS
    (miesięczne deklaracje - ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA); 

 • Przygotowanie druków RMUA; 

 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach; 

 • Sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników; 

 • Przygotowanie i teletransmisja danych do właściwego Urzędu
    Skarbowego deklaracji podatkowych; 

 • Przygotowanie i teletransmisja danych do PFRON; 

 • Sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych
    (ZUS, US, PFRON); 

 • Przygotowanie odpowiednich księgowań wynagrodzeń na konta
    (wg. ustalonego układu) 

 • Sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach
    (Pit-11, Pit-8B, Pit-40) 


 
Dodatkowo, w zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy: 


 • Przygotowanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania; 

 • Doradztwo w zakresie planowania systemu pracy; 

 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas
    kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego; 

 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu planu szkoleń;